window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-22894091-3');

Op zoek naar oplossingen over Energietransitie?

Energietransitie

Het zijn spannende tijden op het gebied van energiebesparing en CO2-emissiereductie. Er ligt een zware opgave voor de industrie, in uw fabriek moet het gebeuren. Hoe? Wij helpen u. Scroll naar beneden voor meer informatie.

Duurzaam ondernemen

Imke Houben
Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen: praktisch advies, strategie voor duurzaam ondernemen, duurzaamheidsrapportages en duurzaamheidscomp...

Training ISO 50001 / Energiemanagement

Energieprestaties op een systematische wijze leren beheersen en verbeteren.

Schrijf u in

Adviseur Energie

Wouter Gerats
Bodemenergie en aquathermie

Bodemenergie en aquathermie zijn een duurzame methode voor koude- en warmtevoorziening van gebouwen en woonwijken. Voora...

Ekro: elke dag werken aan duurzame toekomst

Inzetten op energiebesparing en meer.

Energietransitie

in de praktijk

Het zijn spannende tijden op het gebied van energiebesparing en CO2-emissiereductie. Met het Energieakkoord uit 2013 stelt Nederland zich stevige doelen voor 2020. Het klimaatakkoord in Parijs vereist verdergaande nationale klimaatplannen, met een doorkijk naar 2050. Nederland heeft zich gecommitteerd aan de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs. Dat betekent een drastische beperking van de CO2-uitstoot naar bijna nul in 2050. Daarnaast speelt nu (2022) de stijging van de energieprijzen. 

En 49% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990. Dit staat in het Nederlandse Klimaatakkoord van 28 juni 2019. De visie van het kabinet voor de industrie is uitdagend: een bloeiende, circulaire en mondiaal toonaangevende industrie, waar de uitstoot van broeikasgassen nagenoeg nul is.

De industrie omarmt de koers en levert een relatief grotere bijdrage van 59%. Met de achterban, georganiseerd in zes clusters, wordt het ontwerpakkoord door de industrie verder uitgewerkt.

Belangrijke onderwerpen hierin zijn de opslag duurzame energie (ODE), Nederlandse CO2-heffing en Stimulering Duurzame Energie ++.

Wat is uw specifieke langetemijnstrategie? 

Transformeren naar een CO2-neutrale productie vraagt om een specifieke langetermijnstrategie. Dat is locatiespecifiek maatwerk. Onze aanpak om klanten te ondersteunen in deze uitdaging, is gebaseerd op jarenlange ervaring in verschillende industriële sectoren. Een CO2-reductieplan voor een productielocatie voorziet in de implementatie van een optimale mix van opties op de juiste momenten.

Wat bedoelen we met die optimale mix? Dat wij samen kijken naar dé momenten waar het erop aan komt. Als u iets moet vervangen (proceslijn of droogtoren bijvoorbeeld) of uit gaat breiden. Grijp juist die investeringen aan om ook CO2-reductie erin mee te nemen. Twee vliegen in één klap.

Iets anders is het hóe. Voor welke technieken kiest u? Geothermie of toch zonne-energie bijvoorbeeld? Dat hangt er helemaal vanaf. Van uw omgeving, van uw productieproces, en van uw eigen mogelijkheden. KWA helpt u bij keuzes maken.

En op de korte termijn?

Stel, u doet niets. Wat dan? De CO2-heffing komt eraan, prijzen stijgen en de traditionele energie gaat dus te duur worden. Op een gegeven moment gaat produceren gewoon te veel kosten. 

Wat is de urgentie? 
Energiebesparing en CO2-reductie passen prima in het duurzaamheidsbeleid van een bedrijf. Maar in de praktijk is er altijd een enorm conflict tussen dit beleid en de uitvoering van projecten. Door een beperkt beschikbaar budget en tijdsdruk, laten recente projecten zien dat toch wordt gekozen voor het oude, het bekende, met gemiste kansen voor de verduurzaming van de bedrijfsprocessen.

Wat zijn de uitdagingen voor de industrie?
Als onderdeel van de wereldwijde energietransitie in de komende decennia, is het voor bedrijven een belangrijke uitdaging om te transformeren naar een CO2-neutrale bedrijfsvoering.
Om dit te bereiken is continu en gedurende een lange periode actie nodig op alle niveaus binnen uw bedrijf op de aspecten techniek, gedrag en organisatie.

Welke stappen moet u nu zetten?
Ook uw bedrijf heeft te maken met de opgelegde doelstellingen voor een CO2-neutrale bedrijfsvoering in 2030-2050. Dit lijkt nog ver weg, maar nu al houdt u bij vervanging van installaties, gebouwen en productieapparatuur rekening met deze doelstellingen.

Wat is de visie van KWA hierop?
Het kiezen van de juiste maatregelen met impact op de CO2-emissie in het vierjarenstramien van de MJA of de Europese Energie-Efficiëntie Richtlijn (EED), is niet eenvoudig.

Vroegtijdige vervanging om energieredenen is vaak niet aantrekkelijk. En hier zit nu juist het voordeel van het KWA padenplan tot CO2-neutraal produceren in 2050. De KWA-methode werkt via een vijftal transitiepaden, die gelijktijdig gevolgd kunnen worden om dat te realiseren.

Transitiepaden energietransitie
Het padenplan biedt meer vrijheid om oplossingen te bedenken en in te spelen op de natuurlijke vervangingsmomenten van installaties, gebouwen en productieapparatuur.

Vanuit investeringsvraagstukken biedt een langetermijnvisie ook meer vrijheid, want er is dan sprake van meerkosten ten opzichte van een ‘standaard’ investering. Bij deze vraagstukken wordt niet uitsluitend naar energiekosten en energiebesparingen gekeken, maar wordt CO2-reductie gezocht in combinatie met andere voordelen voor een bedrijf, zoals hogere productiecapaciteit, betere productkwaliteit, logistieke voordelen, verdergaande automatisering, reductie van grondstoffenverbruik, waarde voor aandeelhouders, enzovoort.

Download whitepaper 5-padenplan
Wilt u het hele artikel lezen, inclusief uitleg van de 5 stappen? Download het whitepaper hier.