Logo KWA
Of zoekt u wat anders?

nl

NL EN

Uw specialist.

Nu én overmogen.

Milieu en omgeving
Energie- en procestechniek
KAM-management
Arbo en veiligheid

Aan de slag met de Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet is een belangrijke wet, omdat daarin bestaande wetten op onder andere het gebied van bouwen, milieu en ruimtelijke ordening, worden gebundeld. U krijgt als bedrijf dus hoe dan ook met deze Omgevingswet te maken.  Lees meer

Nieuws
Senior adviseur
Case
Nieuws
Dienst
Bijeenkomst

Hoe beïnvloedt u veilig gedrag en maakt daarmee uw bedrijf veiliger.

Case

Meer over de Omgevingswet

Aan de slag
De nieuwe Omgevingswet is een belangrijke wet, omdat daarin bestaande wetten op onder andere het gebied van bouwen, milieu en ruimtelijke ordening, worden gebundeld. U krijgt als bedrijf dus hoe dan ook met deze Omgevingswet te maken.

Wij houden u op deze pagina graag op de hoogte over ontwikkelingen rond de Omgevingswet. Wilt u automatisch een update per mail ontvangen? Via de link onderaan deze pagina kunt u uw gegevens achterlaten. U ontvangt dan gemiddeld 1x per kwartaal een mail met het laatste nieuws over de Omgevingswet.

U vindt op deze pagina:
 • Update ontwikkelingen Omgevingswet Q3 2018
 • Waarom een nieuwe Omgevingswet?
 • Wat kunt u nu al doen?
 • Impact Omgevingswet
 • Webinar (video) over de Omgevingswet
 • Gratis informatiebijeenkomst Omgevingswet
 • Inschrijven voor updates over Omgevingswet
 • Update ontwikkelingen Omgevingswet Q3 2018

Langzaam maar zeker komt 1 januari 2021 dichterbij. Inmiddels worden steeds meer conceptteksten en definitieve teksten van de nieuwe Omgevingswet bekend. Hieronder een update wat tot nu toe bekend is.

1. Publicatie vier Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s)/besluiten
    Timing: zomer 2018

In het kort gaat het om:
Het Omgevingsbesluit (Ob): Dit besluit bevat algemene en procedurele bepalingen voor de uitwerking van de instrumenten van de Omgevingswet. Zo geeft het besluit aan wie het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning is en wanneer een financiële zekerheidstelling voor (risico)bedrijven kan worden opgelegd.

Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl): In dit besluit zijn de omgevingswaarden voor de kwaliteit van de buitenlucht, waterkwaliteit en kwaliteit van zwemwater opgenomen. Het besluit introduceert ook het omgevingsplan en is met name op overheden van toepassing.

Het Besluit activiteiten in de leefomgeving (Bal): Dit besluit bevat regels over activiteiten in de fysieke leefomgeving. De voorschriften in het besluit geven aan waaraan milieubelastende activiteiten, activiteiten rondom wegen en waterstaatwerken, lozingsactiviteiten en activiteiten die betrekking hebben op cultureel erfgoed, moeten voldoen.

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl): Dit besluit bevat regels voor activiteiten met betrekking tot bouwwerken, zoals bouwen en slopen. Met name het Bal en het Bbl hebben de meeste impact op de activiteiten van bedrijven.

2. Publicatie ontwerptekst Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet
    Timing: zomer 2018

Dit besluit heeft tot doel regels voor bodem toe te voegen aan de Omgevingswet. De regels in het Aanvullingsbesluit bodem hebben onder andere betrekking op graven in de bodem, het opslaan van grond en baggerspecie, bodemsaneringen en het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie. Deze regels worden opgenomen in het Bal en het Bkl. Verder worden het Ob en diverse andere besluiten op enkele punten aangevuld en gewijzigd (invoeringsbepalingen).

3. Publicatie ontwerptekst voor Invoeringsbesluit Omgevingswet
    Timing: najaar 2018

Inspreken op ontwerptekst kan tot 21 december 2018

Ook heeft de Rijksoverheid de ontwerptekst van het Invoeringsbesluit Omgevingswet bekend gemaakt. Dit besluit regelt het overgangsrecht, zorgt voor de noodzakelijke intrekking en wijziging van bestaande besluiten en vult bovengenoemde vier besluiten aan. Het besluit bevat, onder andere, nadere regels ten aanzien van de “bruidsschat”. Met andere woorden: welke regels komen er tijdelijk in het omgevingsplan en de waterschapsverordening te staan, totdat de gemeenten en de waterschappen hun definitieve omgevingsplan en waterschapsverordening klaar hebben. Tot 21 december 2018 kan commentaar op deze ontwerptekst worden ingediend.

5. Nationale Omgevingsvisie (NOVI)
    Timing: 2019

De Rijksoverheid is ook begonnen met het opstellen van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De NOVI is een integraal nationaal beleidsdocument, waarin de lange termijnvisie op de noodzakelijke en de gewenste ontwikkeling naar een duurzame, fysieke leefomgeving op nationaal niveau wordt vastgelegd. In de NOVI wordt invulling gegeven aan de volgende vier strategische opgaven voor de leefomgeving:
 • Naar een duurzame en concurrerende economie;
 • Naar een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving;
 • Naar een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving;
 • Naar een waardevolle leefomgeving.
Voor de NOVI is ook een milieueffectrapportage opgesteld. De Rijksoverheid heeft aangegeven dat de NOVI in 2019 wordt vastgesteld.

Waarom een nieuwe Omgevingswet
De omgevingswetgeving moet eenvoudiger en overzichtelijker worden. De leefomgeving moet samenhangend en integraal worden benaderd. Daarom wordt al het omgevingsrecht gebundeld in één Omgevingswet. Niet alleen de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer worden opgenomen, maar nog 23 andere wetten worden in de nieuwe Omgevingswet opgenomen. Daarnaast wordt ook flink geschrapt in het aantal besluiten (van 120 naar 4) en regelingen (van 75 naar 1). De Omgevingswet heeft verder een grotere bestuurlijke afwegingsruimte, met meer gebiedsgericht maatwerk, ten doel. Ook moet de nieuwe Omgevingswet leiden tot betere en snellere besluitvorming.

Wat kunt u nu al doen?
De nieuwe Omgevingswet legt een grotere rol neer bij de lokale overheid. Daarnaast is participatie een belangrijk thema. En hoewel de nieuwe wet pas per 1 januari 2021 in werking treedt, moet u zich als bedrijf daar nu al op voorbereiden. U moet nu al bedenken hoe u ervoor zorgt tijdig op de hoogte te zijn van lokale ontwikkelingen, die mogelijk gevolgen hebben voor uw bedrijf. En breng uw stakeholders in beeld.

1. Grotere rol lokaal niveau
Het omgevingsplan, de opvolger van het huidige bestemmingplan, regelt onder de nieuwe wet niet alleen zaken ten aanzien van de ruimtelijke ordening, maar bevat ook maatwerkregels met betrekking tot geluid, trillingen, geur en emissies. Daarnaast krijgt het lokale bevoegd gezag de mogelijkheid maatwerkvoorschriften op te leggen aan een individueel bedrijf. Het bijhouden van de regionale ontwikkelingen wordt dus nog belangrijker, om daar tijdig op te kunnen anticiperen.

2. Participatie
De nieuwe Omgevingswet stimuleert vroegtijdige betrokkenheid van belanghebbenden. Participatie en overleg met derden is zelfs een aanvraagvereiste bij een omgevingsvergunning. Leer daarom nu al de belanghebbenden bij uw bedrijf kennen en leg contacten.

Impact Omgevingswet
Welke impact de Omgevingswet heeft op uw bedrijf is op dit moment nog niet te bepalen. De inhoud van de onderliggende regeling van de Omgevingswet is immers nog niet bekend. Zodra die bekend is, informeren wij onze relaties.

Wilt u hier als eerste van op de hoogte zijn? Laat dan via de link onderaan deze pagina uw gegevens achter. Of bekijk de volgende film voor informatie.
Gratis informatiebijeenkomst Omgevingswet

Voor een cursus Omgevingswet vinden wij het nog te vroeg. Wel informeren wij u tijdens een informatiebijeenkomst graag over de ontwikkelingen op het gebied van de Omgevingswet en de impact die dit kan hebben op uw organisatie.

De eerstvolgende bijeenkomsten vinden plaats in 2019 Houd de agenda in de gaten voor meer informatie.

Direct op de hoogte van updates
Een nieuwe ontwikkeling in de Omgevingswet? Wij brengen u direct op de hoogte van belangrijke veranderingen. U ontvangt gemiddeld 1x per kwartaal een update van ons.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert Monique Soeters of Marlies Huijbers.