window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-22894091-3');

Op zoek naar oplossingen over Omgevingswet?

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

Met de nieuwe Omgevingswet worden bestaande wetten op onder andere het gebied van bouwen, milieu en ruimtelijke ordening gebundeld. U krijgt als bedrijf hoe dan ook met deze Omgevingswet te maken. KWA helpt u met onder andere de Omgevingswetcheck.

Ondernemende jurist en adviseur milieu

Hannah Meijer
Milieu en omgeving

Ieder bedrijf beïnvloedt gewild of ongewild de leefomgeving van mensen, flora en fauna. Wij helpen u deze effecten tot ...

VOL Online cursus nieuwe Omgevingswet

U kunt zich niet meer opgeven voor deze training.

Schrijf u in

Vergunningen en milieu

Mieke Lucas
Geluid

In ons dichtbevolkte land is de afstand tussen de industrie en de woonomgeving vaak klein en vormt industrielawaai een s...

Aan de slag met de Omgevingswet

Alles over Omgevingswet, updates en meer

De inwerkingtreding is recent uitgesteld naar waarschijnlijk 1 januari 2023. 

De nieuwe Omgevingswet bundelt al het omgevingsrecht in één wet. Het doel hiervan is dat de omgevingswetgeving eenvoudiger en overzichtelijker wordt dan de huidige wet- en regelgeving.

In de Omgevingswet worden onder meer de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer opgenomen. In totaal vervangen de nieuwe Omgevingswet en de onderliggende besluiten en regelingen vele wetten, besluiten en regelingen op het gebied van milieu, externe veiligheid, ruimtelijke ordening en bouwen.

Wat betekent de Omgevingswet voor mijn bedrijf?

Als bedrijf krijgt u altijd met de Omgevingswet te maken, aangezien in de nieuwe Omgevingswet de regelgeving op onder andere het gebied van milieu, ruimtelijke ordening en bouwen, wordt opgenomen. Enkele grote veranderingen worden hieronder opgesomd.

1. Geen inrichting maar milieubelastende activiteiten

Eén van de grootste veranderingen onder de Omgevingswet is de introductie van het begrip van ‘milieubelastende activiteit’. Onder de Omgevingswet komt het begrip ‘inrichting’ te vervallen en wordt uw bedrijf gezien als een verzameling van één of meer milieubelastende activiteiten, waarbij ieder van deze milieubelastende activiteiten vergunningplichtig kan zijn. 

2. Grotere rol lokaal niveau

De Omgevingswet introduceert het omgevingsplan. Het omgevingsplan is de opvolger van het huidige bestemmingsplan. Het omgevingsplan regelt niet alleen de ruimtelijke ordening, maar bevat ook lokale regels met betrekking tot geluid, trillingen, en geur.

Daarnaast wordt een aantal activiteiten straks niet meer op rijksniveau geregeld, maar op lokaal niveau. De regels voor deze activiteiten worden opgenomen in het omgevingsplan. Het gaat dan om activiteiten waarvan de milieueffecten alleen lokaal van belang zijn, zoals het lozen van hemelwater van niet-bodembeschermende voorzieningen. Het bijhouden van lokale  ontwikkelingen om daar tijdig op te kunnen anticiperen, wordt dus nog belangrijker dan nu.

3. Participatie

De Omgevingswet richt zich op het decentraliseren van de regelgeving en maakt ruimte voor participatie en eigen initiatieven van burgers en bedrijven. Als bedrijf kunt u meepraten over de inrichting van de directe leefomgeving. Bij een omgevingsvergunningaanvraag is het straks een eis dat u aangeeft of u, belanghebbenden bij de voorbereiding van de aanvraag heeft betrokken. 

Cursus Omgevingswet

Specifiek voor het bedrijfsleven geven wij online training over de Omgevingswet. Deze cursus organiseren we dit jaar nog een aantal keer. Wilt u weten wanneer? Bekijk dan onze bijeenkomstenpagina.
Als u interesse heeft in deze cursus kunt u dit al aan ons laten weten, zodat u te zijner tijd daarvoor een uitnodiging ontvangt.

Omgevingswetcheck: inzicht in de gevolgen voor uw bedrijf

Wilt u alvast inzicht in de gevolgen van de Omgevingswet voor uw bedrijf? KWA kan samen met u een omgevingswetcheck maken. Dan brengen we in kaart welke gevolgen de nieuwe wet heeft voor uw bedrijf.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze experts Hannah Meijer of Monique Soeters.