window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-22894091-3');

Op zoek naar oplossingen over Omgevingswet?

Wat betekent Omgevingswet voor u?

De nieuwe Omgevingswet gaat in per 1 juli 2022. Bestaande wetten op onder andere het gebied van bouwen, milieu en ruimtelijke ordening, worden gebundeld. U krijgt als bedrijf hoe dan ook met deze Omgevingswet te maken.

Wet-/regelgeving en Omgevingswet

Marlies Huijbers
Milieu en omgeving

Ieder bedrijf beïnvloedt gewild of ongewild de leefomgeving van mensen, flora en fauna. Wij helpen u deze effecten tot ...

Online cursus nieuwe Omgevingswet

Al in het omgevingsrecht in één Omgevingswet. Wat betekent dat voor u? 

Schrijf u in

Vergunningen en ruimtelijke ordening

Monique Soeters
Geluid

In ons dichtbevolkte land is de afstand tussen de industrie en de woonomgeving vaak klein en vormt industrielawaai een s...

Aan de slag met de Omgevingswet

Alles over Omgevingswet, updates en meer

Op 1 juli 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. De nieuwe Omgevingswet bundelt al het omgevingsrecht in één wet. Het doel hiervan is dat de omgevingswetgeving eenvoudiger en overzichtelijker wordt dan de huidige wet- en regelgeving.

In de Omgevingswet worden onder meer de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer opgenomen. In totaal vervangen de nieuwe Omgevingswet en de onderliggende besluiten en regelingen vele wetten, besluiten en regelingen op het gebied van milieu, externe veiligheid, ruimtelijke ordening en bouwen.

Wat betekent de Omgevingswet voor mijn bedrijf?

Als bedrijf krijgt u altijd met de Omgevingswet te maken, aangezien in de nieuwe Omgevingswet de regelgeving op onder andere het gebied van milieu, ruimtelijke ordening en bouwen, wordt opgenomen. Enkele grote veranderingen worden hieronder opgesomd.

1. Geen inrichting maar milieubelastende activiteiten

Eén van de grootste veranderingen onder de Omgevingswet is de introductie van het begrip van ‘milieubelastende activiteit’. Onder de Omgevingswet komt het begrip ‘inrichting’ te vervallen en wordt uw bedrijf gezien als een verzameling van één of meer milieubelastende activiteiten, waarbij ieder van deze milieubelastende activiteiten vergunningplichtig kan zijn. 

2. Grotere rol lokaal niveau

De Omgevingswet introduceert het omgevingsplan. Het omgevingsplan is de opvolger van het huidige bestemmingsplan. Het omgevingsplan regelt niet alleen de ruimtelijke ordening, maar bevat ook lokale regels met betrekking tot geluid, trillingen, en geur.

Daarnaast wordt een aantal activiteiten straks niet meer op rijksniveau geregeld, maar op lokaal niveau. De regels voor deze activiteiten worden opgenomen in het omgevingsplan. Het gaat dan om activiteiten waarvan de milieueffecten alleen lokaal van belang zijn, zoals het lozen van hemelwater van niet-bodembeschermende voorzieningen. Het bijhouden van lokale  ontwikkelingen om daar tijdig op te kunnen anticiperen, wordt dus nog belangrijker dan nu.

3. Participatie

De Omgevingswet richt zich op het decentraliseren van de regelgeving en maakt ruimte voor participatie en eigen initiatieven van burgers en bedrijven. Als bedrijf kunt u meepraten over de inrichting van de directe leefomgeving. Bij een omgevingsvergunningaanvraag is het straks een eis dat u aangeeft of u, belanghebbenden bij de voorbereiding van de aanvraag heeft betrokken. 

-----------------------------------------------------------------------------

Update ontwikkelingen Omgevingswet 3e kwartaal 2021

Het afgelopen kwartaal zijn er een aantal ontwikkelingen rondom tot de nieuwe Omgevingswet geweest.

De laatste definitieve tekst van de Omgevingswet is gepubliceerd, namelijk de Aanvullingsregeling grondeigendom Omgevingswet. Daarmee zijn alle definitieve versies van de wetteksten van de Omgevingswet bekend.

Verder heeft de regering tijdens Prinsjesdag aangegeven dat voor de Omgevingswet 23 miljoen euro beschikbaar komt voor het testen en invoeren van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De inwerkingtredingsdatum voor de Omgevingswet en onderliggende wet- en regelgeving is nog steeds 1 juli 2022. De  Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en onderliggende wet- en regelgeving treedt dan ook in werking.

Daarnaast is de eerste Engelse vertaling van de Omgevingswet (Environment and Planning Act of the Netherlands) gepubliceerd. Meer informatie over de Omgevingswet in het Engels vindt u op deze pagina.

Cursus Omgevingswet

Specifiek voor het bedrijfsleven geven wij online training over de Omgevingswet. Deze cursus organiseren we dit jaar nog een aantal keer. Wilt u weten wanneer? Bekijk dan onze bijeenkomstenpagina.
Als u interesse heeft in deze cursus kunt u dit al aan ons laten weten, zodat u te zijner tijd daarvoor een uitnodiging ontvangt.

Omgevingscheck: inzicht in de gevolgen voor uw bedrijf

Wilt u alvast inzicht in de gevolgen van de Omgevingswet voor uw bedrijf? KWA kan samen met u een omgevingscheck maken. Dan brengen we in kaart welke gevolgen de nieuwe wet heeft voor uw bedrijf. Heeft u vragen? Neem contact op met onze experts Mieke Lucas of Marlies Huijbers.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze experts Jette Muijsson of Marlies Huijbers.