Logo KWA
Of zoekt u wat anders?

nl

NL EN

Uw specialist.

Nu én overmogen.

Milieu en omgeving
KAM-management
Energie- en procestechniek
Arbo en veiligheid

Aan de slag met de Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet is een belangrijke wet, omdat daarin bestaande wetten op onder andere het gebied van bouwen, milieu en ruimtelijke ordening, worden gebundeld. U krijgt als bedrijf dus hoe dan ook met deze Omgevingswet te maken.  Lees meer

Nieuws
Senior adviseur
Nieuws
Dienst
Bijeenkomst

Om de omgevingswetgeving nog eenvoudiger en beter te maken, wil de Nederlandse overheid al het omgevingsrecht bundelen in één Omgevingswet.

Dienst
Adviseur

Aan de slag met de Omgevingswet

Alles over Omgevingswet, updates en meer

De nieuwe Omgevingswet is een belangrijke wet, omdat daarin bestaande wetten op onder andere het gebied van bouwen, milieu en ruimtelijke ordening, worden gebundeld. U krijgt als bedrijf dus hoe dan ook met deze Omgevingswet te maken.

Wij houden u op deze pagina graag op de hoogte over ontwikkelingen rond de Omgevingswet. Wilt u automatisch een update per mail ontvangen? Via deze link kunt u uw gegevens achterlaten. U ontvangt dan gemiddeld 1x per kwartaal een mail met het laatste nieuws over de Omgevingswet.

Automatisch updates over de Omgevingswet onvangen? Schrijf u dan hier in voor de kwartaal updates

U vindt op deze pagina:

 • Update ontwikkelingen Omgevingswet Q1 2019
 • Waarom een nieuwe Omgevingswet?
 • Wat kunt u nu al doen?
 • Impact Omgevingswet
 • Webinar (video) over de Omgevingswet
 • Gratis informatiebijeenkomst Omgevingswet
 • Inschrijven voor updates over Omgevingswet


Update ontwikkelingen Omgevingswet
eerste kwartaal 2019

Langzaam maar zeker komt 1 januari 2021 dichterbij. Inmiddels worden steeds meer conceptteksten en definitieve teksten van de nieuwe Omgevingswet bekend. De definitieve tekst van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit (Ob), het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) zijn al in het Staatsblad gepubliceerd. Hieronder een update wat tot nu toe bekend is.

1. Concepttekst Omgevingsregeling
Timing: eerste kwartaal 2019

Van 1 februari tot 8 maart 2019 lag de concepttekst van de Omgevingsregeling ter consultatie. In deze regeling worden zo’n 75 huidige regelingen opgenomen. De regeling bevat, onder andere, regels over het bouwen (zoals ten aanzien van energielabels en keuring van aircosystemen), de eisen die aan vergunningaanvraag worden gesteld en regels over meten en rekenen (bijvoorbeeld emissiemetingen).

De Rijksoverheid gaat met het ingediende commentaar aan de slag om dit te verwerken in de definitieve tekst.

2. Nationale Omgevingsvisie (NOVI)
Timing: 2019

De Rijksoverheid is ook begonnen met het opstellen van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De NOVI is een integraal nationaal beleidsdocument, waarin de langetermijnvisie op de noodzakelijke en de gewenste ontwikkeling naar een duurzame, fysieke leefomgeving op nationaal niveau wordt vastgelegd. In de NOVI wordt invulling gegeven aan de volgende 4 strategische opgaven voor de leefomgeving:

 • Naar een duurzame en concurrerende economie
 • Naar een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving
 • Naar een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving
 • Naar een waardevolle leefomgeving

Voor de NOVI is ook een milieueffectrapportage opgesteld. De Rijksoverheid heeft aangegeven dat de NOVI in 2019 wordt vastgesteld.

3. Aanvullingswetgeving
Timing: 2019 (en 2020)

Voor de onderwerpen bodem, geluid, grondeigendom en natuur wordt aanvullingswetgeving (Aanvullingswet, Aanvullingsbesluit en Aanvullingsregeling) opgesteld. Dit vanwege de vernieuwingen op deze beleidsgebieden. De aanvullingswetgeving gaat op in de Omgevingswetgeving.

In 2019 wordt de definitieve tekst van de Aanvullingswet bodem, de Aanvullingswet geluid en de Aanvullingswet natuur verwacht. De definitieve tekst van de Aanvullingswet grondeigendom komt in 2020.

Daarnaast zijn alle Aanvullingsbesluiten eindelijk in consultatie gegaan. Gedurende dit jaar gaat het parlement de teksten beoordelen.

4. Invoeringswetgeving
Timing: 2019

2019 is ook het jaar van de Invoeringswetgeving. In het 1e kwartaal van 2019 heeft de Tweede Kamer heeft ingestemd met de Invoeringswet Omgevingswet. Het Invoeringsbesluit wordt voor het zomerreces aangeboden aan de Tweede Kamer voor de parlementaire behandeling.

Met het opstellen van de Invoeringsregeling is de Rijksoverheid nog bezig. Ergens dit jaar gaat de ontwerptekst in consultatie.

Waarom een nieuwe Omgevingswet

De omgevingswetgeving moet eenvoudiger en overzichtelijker worden. De leefomgeving moet samenhangend en integraal worden benaderd. Daarom wordt al het omgevingsrecht gebundeld in één Omgevingswet. Niet alleen de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer worden opgenomen, maar nog 23 andere wetten worden in de nieuwe Omgevingswet opgenomen. Daarnaast wordt ook flink geschrapt in het aantal besluiten (van 120 naar 4) en regelingen (van 75 naar 1). De Omgevingswet heeft verder een grotere bestuurlijke afwegingsruimte, met meer gebiedsgericht maatwerk, ten doel. Ook moet de nieuwe Omgevingswet leiden tot betere en snellere besluitvorming.

Wat kunt u nu al doen?

De nieuwe Omgevingswet legt een grotere rol neer bij de lokale overheid. Daarnaast is participatie een belangrijk thema. En hoewel de nieuwe wet pas per 1 januari 2021 in werking treedt, moet u zich als bedrijf daar nu al op voorbereiden. U moet nu al bedenken hoe u ervoor zorgt tijdig op de hoogte te zijn van lokale ontwikkelingen, die mogelijk gevolgen hebben voor uw bedrijf. En breng uw stakeholders in beeld.

1. Grotere rol lokaal niveau
Het omgevingsplan, de opvolger van het huidige bestemmingplan, regelt onder de nieuwe wet niet alleen zaken ten aanzien van de ruimtelijke ordening, maar bevat ook maatwerkregels met betrekking tot geluid, trillingen, geur en emissies. Daarnaast krijgt het lokale bevoegd gezag de mogelijkheid maatwerkvoorschriften op te leggen aan een individueel bedrijf. Het bijhouden van de regionale ontwikkelingen wordt dus nog belangrijker, om daar tijdig op te kunnen anticiperen.

2. Participatie
De nieuwe Omgevingswet stimuleert vroegtijdige betrokkenheid van belanghebbenden. Participatie en overleg met derden is zelfs een aanvraagvereiste bij een omgevingsvergunning. Leer daarom nu al de belanghebbenden bij uw bedrijf kennen en leg contacten.

Impact Omgevingswet

Welke impact de Omgevingswet heeft op uw bedrijf is op dit moment nog niet te bepalen. De inhoud van de onderliggende regeling van de Omgevingswet is immers nog niet bekend. Zodra die bekend is, informeren wij onze relaties.

Wilt u hier als eerste van op de hoogte zijn? Laat dan via de link onderaan deze pagina uw gegevens achter. Of bekijk de volgende video voor informatie.

Training Omgevingswet 2020

Dit jaar gaan wij een training ontwikkelen over de Omgevingswet specifiek voor het bedrijfsleven. Deze cursus wordt in 2020 gegeven.

Als u interesse heeft in deze cursus kunt u dit al aan ons laten weten, zodat u te zijner tijd daarvoor een uitnodiging ontvangt.

Updates over Omgevingswet

Een nieuwe ontwikkeling in de Omgevingswet? Wij brengen u direct op de hoogte van belangrijke veranderingen. U ontvangt gemiddeld 1x per kwartaal een update van ons.

Schrijf u hier in voor updates.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze experts Monique Soeters of Marlies Huijbers.