Logo KWA
Of zoekt u wat anders?

nl

NL EN

Uw specialist.

Nu én overmorgen

Milieu en omgeving
Energie- en procestechniek
KAM-management
Arbo en veiligheid

Wat betekent Omgevingswet voor u?

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. De nieuwe Omgevingswet bundelt al het omgevingsrecht in één wet. Het doel hiervan is dat de omgevingswetgeving eenvoudiger en overzichtelijker wordt dan de huidige wet- en regelgeving.  Meer info hieronder

Nieuws
Adviseur
Case
Nieuws
Dienst
Dienst
Senior adviseur
Case
Bijeenkomst

Al in het omgevingsrecht in één Omgevingswet. Wat betekent dat voor u? 

Aan de slag met de Omgevingswet

Alles over Omgevingswet, updates en meer

De nieuwe Omgevingswet is een belangrijke wet, omdat daarin bestaande wetten worden gebundeld. U krijgt als bedrijf dus hoe dan ook met de Omgevingswet te maken.

Op deze pagina vindt u de nieuwste ontwikkelingen rond de Omgevingswet. Wilt u automatisch een update mail ontvangen? U ontvangt gemiddeld 1x per kwartaal een mail met het laatste nieuws over de Omgevingswet. Inschrijven kan hier.

U vindt op deze pagina:

 • Update ontwikkelingen Omgevingswet 
 • Waarom een nieuwe Omgevingswet?
 • Wat kunt u nu al doen?
 • Impact Omgevingswet
 • Webinar (video) over de Omgevingswet
 • Cursus Omgevingswet 2020
 • Inschrijven voor updates over Omgevingswet

 

Update ontwikkelingen Omgevingswet 3e kwartaal 2020

Het afgelopen kwartaal zijn er weinig ontwikkelingen geweest. Alleen de definitieve tekst van de Aanvullingswet natuur en de definitieve tekst van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) zijn gepubliceerd.

Dit najaar worden de definitieve teksten verwacht van alle Aanvullingsregelingen en de Invoeringsregeling. Begin 2021 worden de definitieve teksten van alle besluiten verwacht.

Voorziene ontwikkelingen 2020:

1. Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

De definitieve NOVI en de Uitvoeringsagenda zijn in september 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd ter goedkeuring. De NOVI is een integraal nationaal beleidsdocument, waarin de langetermijnvisie op de noodzakelijke en de gewenste ontwikkeling naar een duurzame, fysieke leefomgeving op nationaal niveau wordt vastgelegd. De Rijksoverheid heeft aangegeven dat ze wil sturen en richting wil geven aan de nationale belangen. Deze komen samen in de volgende 4 prioriteiten:

 • Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie;
 • Duurzaam economisch groeipotentieel;
 • Sterke en gezonde steden en regio’s;
 • Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.

 

2. Aanvullingswetgeving

Timing: 2020

Voor ieder van de onderwerpen bodem, geluid, grondeigendom en natuur worden een Aanvullingswet, Aanvullingsbesluit en Aanvullingsregeling opgesteld. Dit vanwege de beleidsmatige vernieuwingen op deze gebieden. De aanvullingswetten zijn nu allemaal gepubliceerd in het Staatsblad. De Aanvullingsbesluiten zijn aangeboden aan de Tweede en de Eerste Kamer. Alle conceptteksten van de Aanvullingsregelingen zijn bekend.

 

3. Invoeringswetgeving

Timing: 2020

De definitieve tekst van de Invoeringswet Omgevingswet is in juni 2020 gepubliceerd. De definitieve teksten van het Invoeringsbesluit en de Invoeringsregeling worden dit najaar gepubliceerd.

 

Waarom een nieuwe Omgevingswet

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. De nieuwe Omgevingswet bundelt al het omgevingsrecht in één wet. Het doel hiervan is dat de omgevingswetgeving eenvoudiger en overzichtelijker wordt dan de huidige wet- en regelgeving.

In de Omgevingswet worden onder meer de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer opgenomen. In totaal vervangen de nieuwe Omgevingswet en de onderliggende besluiten en regelingen vele wetten, besluiten en regelingen op het gebied van milieu, externe veiligheid, ruimtelijke ordening en bouwen.

 

Wat betekent de Omgevingswet voor mijn bedrijf?

Als bedrijf krijgt u altijd met de Omgevingswet te maken, omdat in de nieuwe Omgevingswet de regelgeving op onder andere het gebied van milieu, ruimtelijke ordening en bouwen, wordt opgenomen. We noemen enkele grote veranderingen.

Geen inrichting maar milieubelastende activiteiten

Eén van de grootste veranderingen onder de Omgevingswet is de introductie van het begrip van ‘milieubelastende activiteit’. Onder de Omgevingswet komt het begrip ‘inrichting’ te vervallen en wordt uw bedrijf gezien als een verzameling van één of meer milieubelastende activiteiten, waarbij ieder van deze milieubelastende activiteiten vergunningplichtig kan zijn.

Grotere rol lokaal niveau

De Omgevingswet introduceert het omgevingsplan. Het omgevingsplan is de opvolger van het huidige bestemmingsplan. Het omgevingsplan regelt niet alleen de ruimtelijke ordening, maar bevat ook lokale regels over geluid, trillingen, en geur.

Daarnaast wordt een aantal activiteiten straks niet meer op rijksniveau geregeld, maar op lokaal niveau. De regels voor deze activiteiten worden opgenomen in het omgevingsplan. Het gaat dan om activiteiten waarvan de milieueffecten alleen lokaal van belang zijn, zoals het lozen van hemelwater van niet-bodembeschermende voorzieningen. Het bijhouden van lokale ontwikkelingen om daar tijdig op te kunnen anticiperen, wordt dus nóg belangrijker dan nu.

Participatie

De Omgevingswet richt zich op het decentraliseren van de regelgeving en maakt ruimte voor participatie en eigen initiatieven van burgers en bedrijven. Als bedrijf kunt u meepraten over de inrichting van de directe leefomgeving. Bij een omgevingsvergunningaanvraag is het straks een eis dat u aangeeft of u belanghebbenden bij de voorbereiding van de aanvraag heeft betrokken.

 

Ontwikkelingen Omgevingswet

Een nieuwe ontwikkeling in de Omgevingswet? Wij brengen u snel op de hoogte van belangrijke veranderingen. U ontvangt gemiddeld 1x per kwartaal een update van ons via de mail. Schrijf u hier in

Cursus Omgevingswet

Specifiek voor het bedrijfsleven geven wij online trainingen over de Omgevingswet. KWA is daarin de enige in Nederland. Deze cursus organiseren we dit jaar nog een aantal keer. Wilt u weten wanneer? Bekijk dan onze bijeenkomstenpagina.

Als u interesse heeft in deze cursus kunt u dit al aan ons laten weten, zodat u te zijner tijd daarvoor een uitnodiging ontvangt.

 

Omgevingscheck: inzicht in de gevolgen voor uw bedrijf

Wilt u alvast inzicht in de gevolgen van de Omgevingswet voor uw bedrijf? KWA kan samen met u een omgevingscheck maken. Dan brengen we in kaart welke gevolgen de nieuwe wet heeft voor uw bedrijf. Hier vindt u meer informatie. 

Heeft u vragen? Neem contact op met onze experts Mieke Lucas of Marlies Huijbers.

 

Updates over Omgevingswet

Een nieuwe ontwikkeling in de Omgevingswet? Wij brengen u direct op de hoogte van belangrijke veranderingen. U ontvangt gemiddeld 1x per kwartaal een update van ons.

Schrijf u hier in voor updates

Heeft u vragen? Neem contact op met onze experts Mieke Lucas of Marlies Huijbers.