(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

30-05-2024

Help! Grondwater in de bouwkuip

KWA voorziet u van een op maat gemaakt bemalingsadvies. 

De infrastructuur op Nederlandse industrie- en bedrijventerreinen verandert continu. Voor de realisatie van nieuwbouw, de aanleg van wegen, aansluiting van elektra of het uitvoeren van funderingswerk, wordt er gewerkt in de bodem. Meestal komt men dan in aanraking met het grondwater. En om werkzaamheden in droge omstandigheden uit te voeren, wordt er bemalen.  

Bemalen gebeurt met onttrekkingsbronnen. Het grondwater wordt onttrokken zodat de bouwkuip droogvalt.

Hiervoor worden buizen met filterspleten rondom of in het werkgebied in de bodem gebracht. Het onttrokken grondwater wordt zo mogelijk in de directe nabijheid geloosd, op het oppervlaktewater bijvoorbeeld. Als alternatief kan het grondwater ook met infiltratiebronnen teruggebracht worden in de bodem. Dit gebeurt doorgaans op een andere locatie, op voldoende afstand van de uit te voeren werkzaamheden. Afhankelijk van de omvang van de bemaling, geldt een meldplicht of een vergunningsplicht.

Diverse omgevingsbelangen

Bij een bemaling moet u rekening houden met diverse omgevingsbelangen. Zo kunnen er in de omgeving al onttrekkingen en/of open bodemenergiesystemen aanwezig zijn. Er moet onderzocht worden of de beoogde bemaling geen negatief effect heeft op de reeds aanwezige onttrekkingen en of er geen ontoelaatbare zetting optreedt tijdens of na de bemaling. KWA brengt dit voor u in beeld via modelstudies.

Ook de kwaliteit van de bodem speelt een rol bij bemalingsprojecten. Het is niet overal even gemakkelijk om grondwater uit de bodem te onttrekken. Een goede inventarisatie van de bodemopbouw en de grondwaterstromingen is daarom van belang. Dit geeft inzicht in hoe lang een bemaling gaat duren.

Rekening houden met grondwaterverontreinigingen

Op veel bedrijventerreinen is daarnaast sprake van (sterk) verontreinigd grondwater in de bodem, als gevolg van historische activiteit. Niet alle verontreinigingen zijn gesaneerd, of kunnen gemakkelijk gesaneerd worden. Bij een bemaling wordt er actief grondwater verplaatst. Bekende grondwaterverontreinigingen mogen niet zondermeer beïnvloed worden. Als er sprake is van een verontreiniging op of nabij het terrein, dienen de effecten van de bemaling op de verontreinigingspluim in beeld te worden gebracht en afgestemd met het bevoegd gezag.

KWA als schakel

Om bemalingen mogelijk te maken, voert KWA inventarisaties naar de geohydrologische situatie en omgevingsbelangen uit, om op basis daarvan een onderbouwd bemalingsadvies op te stellen. Hiermee kan het bevoegd gezag beoordelen of de beoogde bemaling kan worden toegestaan (of onder welke aanvullende voorwaarden). De bronbemaler gebruikt het bemalingsadvies vervolgens om zijn werkplan op te stellen ten behoeve van daadwerkelijke uitvoering. KWA fungeert verder als schakel tussen het bevoegd gezag, uw projectleider en de uitvoerende bronbemaler, om de uitvoering van de bemaling in goede banen te leiden.

Op maat gemaakt advies

Is er op uw industrie- of bedrijventerrein sprake van werkzaamheden in de bodem waarbij bemaald moet worden? KWA voorziet u graag van een op maat gemaakt bemalingsadvies, waarbij de benodigde aspecten zoals de inventarisatie, modelstudies en communicatie met het bevoegd gezag voor u worden verzorgd. KWA heeft diverse adviseurs in dienst op het gebied van geohydrologie, bodem en milieu, sanering en veiligheid. Deze combinatie van expertises maakt KWA bij uitstek de partij om uw bemalingsactiviteit tot een goed eindresultaat te brengen.

Bekijk ook:
Geschreven door
Ad van Bokhoven
Geohydrologie en bodemenergie

Tel.: 0334221360

E-mail: avb@kwa.nl

Joris Groot
Bodemenergie en geothermie

Tel.: 0334221365

E-mail: jhg@kwa.nl

Gerelateerde dienst
Bodemenergie en aquathermie

Bodemenergie en aquathermie zijn een duurzame methode voor koude- en warmtevoorziening van gebouwen en woonwijken. Voora...