(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

Is bodemenergie haalbaar voor een duurzaam Waddinxveen?

Nieuwe woningen, nieuwe energie. 

KWA Bedrijfsadviseurs onderzocht de mogelijkheden voor het toepassen van een gesloten bodemenergiesysteem in Waddinxveen. In dit artikel meer uitleg over dit specifieke bodemenergiesysteem.

Even terug naar 2022: de gemeenteraad van Waddinxveen heeft in dat jaar het nieuwe stedenbouwkundig plan voor de nieuwbouwlocatie aan de Peter Zuidlaan en Johannes Postlaan vastgesteld. Er worden binnen de ontwikkeling 57 woningen gerealiseerd, namelijk een appartementencomplex met 32 wooneenheden en een grote gemeenschappelijke ruimte voor de kerkgemeenschap, een kleiner appartementencomplex bestaande uit 15 wooneenheden, en 9 grondgebonden woningen.

Om de gebouwen te voorzien van duurzame warmte en duurzame koude, zijn de mogelijkheden voor het toepassen van een gesloten bodemenergiesysteem door KWA onderzocht. Hiervoor heeft KWA gekeken naar de lokale potentie van de bodem en de bodemwarmtewisselaars die er toegepast kunnen worden.

Werking van een gesloten bodemenergiesysteem

Hoe werkt een gesloten bodemenergiesysteem? Voor een dergelijk bodemenergiesysteem worden kleine gaten in de ondergrond geboord tot maximaal 500 meter diepte. In deze geboorde gaten worden vervolgens zogenoemde bodemlussen (HDPE-leidingen) ingebracht. De ingebrachte bodemlussen worden gevuld met een circulatievloeistof. Dit kan water zijn, of bijvoorbeeld water met een glycoltoevoeging om het vriespunt van de vloeistof te verlagen.

De circulatievloeistof is nodig om energie met de bodem te kunnen uitwisselen. De circulatievloeistof stroomt door de bodemlussen en neemt hierdoor de natuurlijke temperatuur van de bodem over, die is ongeveer 11 à 12°C. De uit de bodem opgenomen energie, wordt in de winter gebruikt als bron voor de warmtepomp. In de zomer wordt de onttrokken energie direct ingezet  om de woningen te koelen.

Onderzoek naar de mogelijkheden

Om de mogelijkheden voor toepassing van een gesloten bodemenergiesysteem in Waddinxveen te onderzoeken, zijn de belangrijkste omgevingsaspecten in beeld gebracht. Denk hierbij aan de lokale bodemopbouw, de lokale grondwaterstroming, de aanwezigheid van andere bodemenergiesystemen of grondwateronttrekkingen in de omgeving, de aanwezigheid van bodemverontreinigingen, het aantreffen van archeologische resten in de bodem, de aanwezigheid van beschermingsgebieden zoals boringsvrije zones, de vergunningen die dienen te worden aangevraagd, enzovoorts.

Al deze aspecten zijn belangrijk om te beoordelen wat de mogelijkheden zijn voor toepassing van een gesloten bodemenergiesysteem.

Foto ter illustratie

Opstellen globaal ontwerp

Daarnaast spelen deze omgevingsaspecten een rol in het opstellen van het (globale) ontwerp voor het beoogde systeem. Het beoogde gesloten bodemenergiesysteem dient immers voldoende energie uit de bodem te kunnen onttrekken. Een watervoerende laag bestaande uit zand en stromend grondwater draagt bijvoorbeeld beter energie over op de bodemlus, dan een kleilaag.

De lokale bodemopbouw, in combinatie met de benodigde energievraag vanuit de gebouwen, heeft invloed op de hoeveelheid bodemlussen die er nodig zijn en tot welke diepte. Hierbij is ook de ruimtelijke inpassing van de bodemlussen belangrijk. Zowel de diepte, ruimtelijke inpassing, als hoeveelheid benodigde bodemlussen zijn uiteraard weer van belang voor de benodigde investering. Daarom stelt KWA in de haalbaarheidsfase een globaal ondergronds ontwerp op, zodat ook de financiële haalbaarheid kan worden getoetst.

De mogelijkheden voor een duurzaam Waddinxveen

Uit de opgestelde haalbaarheidsstudie voor de ontwikkellocatie aan de Peter Zuidlaan en Johannes Postlaan in Waddinxveen blijkt dat het toepassen van een gesloten bodemenergiesysteem uitstekend kan. Er zijn 3 scenario’s gepresenteerd, ieder scenario met een voorbeeld voor ruimtelijke inpassing van de lussen.

Het beoogde systeem voor de Peter Zuidlaan is vergunningplichtig. Daarom moet, voordat realisatie kan plaatsvinden, een definitief ontwerp worden opgesteld en een effectenstudie moeten worden uitgevoerd. In deze effectenstudie worden de (thermische) effecten van het systeem naar de omgeving in beeld gebracht. Ook hiermee helpt KWA graag, als BRL 11000 gecertificeerde partij.

Wilt u ook weten of uw beoogde bouwlocatie geschikt is voor bodemenergie? Neem dan contact op.

Bekijk ook:
KWA Symposium Koersvast Duurzaam Ondernemen

Wat is uw volgende stap richting duurzaam ondernemen? 

Betrokken adviseurs
Joris Groot
Bodemenergie en geothermie

Tel.: 0334221365

E-mail: jhg@kwa.nl

Ad van Bokhoven
Geohydrologie en bodemenergie

Tel.: 0334221360

E-mail: avb@kwa.nl

Gerelateerde dienst
Bodemenergie en aquathermie

Bodemenergie en aquathermie zijn een duurzame methode voor koude- en warmtevoorziening van gebouwen en woonwijken. Voora...