window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-22894091-3');

20-06-2022

Nieuwe ARIE-regeling in 2023: meer bescherming voor medewerkers

Met deze nieuwe ARIE-regeling wil de overheid werknemers beter beschermen. 

De bescherming van werknemers tegen zware ongevallen met gevaarlijke stoffen laat volgens de overheid te wensen over. De huidige ARIE-regeling (Aanvullende Risico Inventarisatie en Evaluatie) blijkt onvoldoende te beschermen en lastig te handhaven. Met de nieuwe regeling wil de overheid werknemers beter helpen.

Daarom is in 2021 een nieuwe opzet van de ARIE-regeling gepubliceerd. Deze nieuwe regeling heeft als doel werknemers beter te beschermen tegen zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen een rol spelen, en de gevolgen daarvan.  De systematiek is vergelijkbaar met die van de Brzo 2015. Afhankelijk van de hoeveelheid en de aard van de gevaarlijke stoffen moet een bedrijf beheersmaatregelen nemen.

Gewijzigde criteria in nieuwe ARIE-regeling

In de nieuwe ARIE-regeling zijn gewijzigde criteria opgenomen om te bepalen of een bedrijf onder de deze regeling valt. Hierdoor moeten bedrijven die voorheen nog met een normale RI&E konden volstaan, nu een ARIE uitvoeren, wat aanleiding geeft tot het nemen van aanvullende veiligheidsmaatregelen die vergelijkbaar zijn met die voor een Brzo-bedrijf. Hoewel verschillende belanghebbenden, waaronder brancheorganisaties, bezwaren tegen de nieuwe regeling hebben geuit, is de verwachting dat de nieuwe ARIE-regeling per 1 januari 2023 van kracht wordt. Bedrijven die onder deze regeling komen te vallen, krijgen een jaar de tijd om te gaan voldoen aan de verplichtingen.

Valt uw bedrijf onder de nieuwe ARIE-regeling?

Om vast te stellen of u met de nieuwe ARIE-regeling te maken krijgt, is het belangrijk te weten hoeveel gevaarlijke stoffen binnen uw inrichting aanwezig kunnen en mogen zijn, of waarvan redelijkerwijs kan worden voorzien dat deze ontstaan bij verlies van controle over de processen. Bij hoeveelheden groter dan de drempelwaarden uit Bijlage 0 valt uw bedrijf onder de nieuwe ARIE-regeling. Bij kleinere hoeveelheden schuilt nog een addertje onder het gras. Voor elke gevarencategorie moet het percentage - dat is de hoeveelheid ten opzichte van de drempelwaarde - bepaald worden. Als de som van de percentages groter is dan 100%, is de ARIE-regeling alsnog van toepassing.  

Rekenwerk nodig: KWA helpt

De nieuwe ARIE-regeling vereist dus rekenwerk. Daarom heeft KWA op basis van de conceptregeling een GAP-analyse ontwikkeld, waarmee bedrijven de vraag kunnen beantwoorden óf en hoe aan de nieuwe ARIE regeling moet worden voldaan.

Als uw bedrijf onder de nieuwe ARIE-regeling valt, dient u:

  • een kennisgeving te doen,
  • een aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie te doen (met scenarioanalyse),
  • een daaraan gerelateerd noodplan op te stellen,
  • en een volledig veiligheidsbeheersysteem op te zetten (bijvoorbeeld conform NTA 8620).

Wij kunnen u stap voor stap helpen en als eerste kijken of u wel of niet in de nieuwe ARIE-regeling valt. Daarna bieden wij ondersteuning bij de implementatie van de verplichting om eraan te voldoen. Neem contact op met onze adviseurs op dit gebied. 

Hier vindt u conceptversie van de regeling

Onderstaande link verwijst naar het conceptdocument dat onderdeel uitmaakte van de consultatie van de wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Inmiddels is er een nieuwe lijst als concept toegevoegd aan de Arbeidsomstandighedenregeling.

Dat is de laatste conceptversie en deze dient u nu te gebruiken. Het kan gebeuren dat er een  gewijzigde versie als de definitieve versie wordt gepubliceerd. Dus hou het in de gaten. Voorlopig is ons advies de laatste conceptversie te gebruiken. 

Bekijk ook:
Geschreven door
Erik Krops
Bouwveiligheid en VGM-manager

Tel.: 0334221380

E-mail: egk@kwa.nl

Erik Bleichrodt
Operational excellence

Tel.: 0334221390

E-mail: ebl@kwa.nl

Gerard Oude Wesselink
Procestechniek en Hazop

Tel.: 0334221343

E-mail: gow@kwa.nl

Walter IJbema
KAM management

Tel.: 0334221353

E-mail: wij@kwa.nl

Volgend bericht

23-06-2022

Energiemanagementsysteem voor Yara Sluiskil

Hoe gaat Yara Sluiskil de energietransitie oppakken? 

Gerelateerde dienst
Gevaarlijke stoffen (opslag en transport)

Opslag en transport van gevaarlijke stoffen zijn gebonden aan strenge regels, zoals de PGS en ADR. Als er door een bedri...