(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

21-10-2019

Uw mogelijkheden bij beperking uitstoot stikstof?

Bijna iedere dag is het in het nieuws: de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit programma is afgeschaft. Dat heeft grote gevolgen voor iedereen. Niet alleen voor de boeren maar ook voor de industrie. Hoe zit het precies en hoe gaat u met de gevolgen van deze uitspraak om?

In mei 2019 heeft de Raad van State de uitspraak gedaan dat het PAS niet meer mag worden gebruikt voor activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken op een Natura-2000 gebied. Als gevolg van deze uitspraak is de vergunningverlening dan ook opgeschort, en worden nieuwe aanvragen niet in behandeling genomen en blijven bestaande aanvragen liggen. Inmiddels is het eerste advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek gepubliceerd en komt de vergunningverlening weer langzaam op gang.

Hoe zit het in elkaar?

Stikstof worden vooral uitgestoten door de landbouw (45%) en wegverkeer (6.5%), maar ook de industrie en scheepvaart (11%) leveren een bijdrage. Daarom ging op 1 juli 2015 het PAS, opgenomen in de Wet natuurbescherming, van start om het effect van afzonderlijke activiteiten te toetsen en stikstofuitstoot te reduceren. Het PAS bevatte maatregelen die op termijn de emissie van stikstofoxiden moesten reduceren. Deze maatregelen hoefden niet meteen te worden getroffen. Het PAS zou in de Omgevingswet via de Aanvullingswet natuur worden opgenomen. De vraag is of dit nog gaat gebeuren. PAS bestaat inmiddels niet meer.

Huidige spelregels

Als een bedrijf toch een bepaald plan wil realiseren, zoals uitbreiding, dan is het alleen mogelijk wanneer wordt aangetoond dat dit plan niet leidt tot een toename van stikstofdepositie in Natura-2000 gebieden.  Is er toch sprake van een toename, dan wordt het heel lastig. Het kan dan alleen via interne of externe saldering of door het uit voeren van een bepaalde toets. Voor bedrijven is deze route bijna onmogelijk.

Tóch mogelijkheden voor bedrijven?

Toch zijn niet alle deuren dicht. Door het in kaart brengen van de gereserveerde ruimte in een vergunning en de daadwerkelijke uitstoot van stikstof, wordt het voor een bedrijf inzichtelijk of nog ruimte beschikbaar is. In de industrie zijn bij veel bedrijven de (stoom)ketels voor meer dan 90% verantwoordelijk voor de stikstofuitstoot. Wat kunt u dan? In de bestaande vergunning van een bedrijf is een hoeveelheid stikstof vergund. Door deze nader te bestuderen is er mogelijk ruimte op de stikstofuitstoot. Wat ideeën.

  • De werkelijke hoeveelheid stikstof is lager dan de vergunde hoeveelheid.
  • Als door ketel of brander aan te passen uitbreiding mogelijk blijkt.
  • Door processen op stoom aan te passen, zodat deze op een warmtepomp kunnen.
  • Restwarmte te benutten in het (bestaande) proces.

Wanneer het proces wordt verbeterd of wordt gekozen voor een installatie met lage stikstofuitstoot, dan zijn er ook positieve zijeffecten zoals lagere energiegebruik die gepaard gaat met een lagere CO2-emissie.

Op deze manier kan én de stikstofdepositie én de CO2-uitstoot worden beperkt. Hiermee gaat de energietransitie hand in hand met de beperking van stikstofdepositie. Ook kunnen plannen toch worden gerealiseerd.

Meer ideeën horen? Neem contact op met onze adviseurs.

Bekijk ook:
Cursus Omgevingswet

Al het omgevingsrecht in één Omgevingswet. Wat betekent dat voor u? 

Geschreven door
Paul ten Have
Procesoptimalisatie

Tel.: 0334221339

E-mail: pth@kwa.nl

Vorig bericht

08-10-2019

Training om energiebewuster te werken

Bij een energiebewuste en duurzame bedrijfscultuur spelen bewustzijn en gedrag een belangrijke rol. ...

Gerelateerde dienst
Vergunningen en strategie

Naast de wet- en regelgeving dienen bedrijven te voldoen aan voorschriften zoals vastgelegd in de omgevingsvergunning. H...