(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

25-10-2018

Gastsprekers aan het woord, voorproefje seminar Energietransitie

In de aanloop naar het seminar Energietransitie, dat KWA op 22 november in Amersfoort organiseert, introduceren wij de gastsprekers van het seminar. Deze topsprekers verzorgen de plenaire sessies van het seminar. Vanuit hun expertise belichten zij de energietransitie.

In onderstaand artikel geven zij, als voorproefje, hun kijk op dit actuele en uitdagende onderwerp.

Ruud Koornstra, de Nationale Energiecommissaris van Nederland
Plenaire lezing: ‘Energietransitie en de toekomst’
 
Ruud Koornstra opent het seminar en geeft een blik op de toekomst. Als Energiecommissaris heeft Ruud Koornstra een zetel aan de Energietafel. De minister van Economische Zaken en Klimaat, Eric Wiebes, en de voorzitter van het klimaatberaad, Ed Nijpels, heeft hen de taak meegegeven te zorgen voor vernieuwing. De industrie stelt logischerwijs hoge eisen aan nieuwe technologieën. Deze moeten betrouwbaar, betaalbaar en handelbaar zijn. Er moeten deuren worden geopend, nieuwe technologieën worden ingebracht en partijen met elkaar worden verbonden. Zo kan de industrie, met inspiratie van buiten, vernieuwen.

“Er is geen weg meer terug. Alle partijen stonden gelijk achter de klimaatdoelen van Parijs en die van het regeerakkoord.”

Ruud Koornstra geeft een aantal voorbeelden op welke wijze de industrie kan vernieuwen. Er is bijvoorbeeld een mkb-onderneming die een techniek heeft ontwikkeld waarmee waterstof onder normale atmosferische omstandigheden in water wordt opgeslagen. Een dergelijke innovatie vergroot de kansen aanzienlijk voor het toepassen van groene waterstof in de industrie. Een ander voorbeeld is het toepassen van contactloze magnetische koppeling bij motoren. Deze innovatieve technologie kan tot wel 50% energie besparen.

Richard Schouten, Directeur Technologie Innovatie bij Sitech Services
Plenaire lezing: ‘Proces-intensificatie en nieuwe technieken’

Sitech Services is een hightech engineering dienstverlener op Chemelot en ver daarbuiten. Sinds anderhalf jaar is Richard Schouten verantwoordelijk voor innovatie. De innovatie is vooral ingestoken op digitalisering, om vanuit maintenance bij te dragen aan de betrouwbaarheid en stabiliteit van het productieproces van hun klanten, de procesindustrie. Al snel kwam de vraag om met behulp van digitalisering de energietransitie te ondersteunen.

“Besparingen zijn mogelijk van 7-11% door voornamelijk good house keeping-maatregelen”

Door digitalisering wordt het proces beter begrepen. Dat vormt de basis voor procesvernieuwing. Online massaspectrometers leveren veel informatie over de chemie. Dat levert interessante kennis voor verdergaande stappen in de energietransitie, door het gebruiken van duurzame grondstoffen. Concreet betekent dat voor de procesindustrie op Chemelot geen nafta, maar biobased etheen of groene waterstof. Hiermee worden nog veel grotere verduurzamingsstappen gezet.

Tjeerd Jongsma, Directeur Instituut voor Sustainable Process Technology (ISPT)
Plenaire lezing: ‘Industrie 4.0 en procesanalyses’


ISPT verbindt stakeholders uit verschillende sectoren en disciplines met procestechnologieën, waarbij procesinnovatie wordt versterkt en versneld. Tjeerd Jongsma is sinds 2010 directeur van het ISPT. Hij waarschuwt voor lock-in. Dit verschijnsel treedt op als optimalisatie van het bestaande systeem, de echte vernieuwing later in de weg staat. Industrieën moeten slim nadenken wanneer ze gaan investeren in de kern van het proces. Eén van de afwegingsmomenten is bijvoorbeeld wanneer bedrijven van het laagcalorisch gas af moeten. Worden grote investeringen naar voren getrokken of wordt gekozen voor hoogcalorisch gas?

“Pas op voor lock-in. Dit verschijnsel treedt op als optimalisatie van het bestaande systeem, de echte vernieuwing later in de weg staat.”

René Schutte, Program Manager Hydrogen bij N.V. Nederlandse Gasunie
Plenaire lezing: ‘Waterstof als energiedrager’


Gasunie New Energy richt zich op het opschalen van innovatieve, duurzame energieoplossingen. Daarin wordt in hoofdlijnen gewerkt aan vier thema’s, te weten waterstof, duurzame warmte, CO2-hergebruik en groen gas (vergisting/vergassing).

“Overschakelen op waterstof zou de grootste verandering betekenen.”

Door elektrificatie van de warmtevraag zal de vraag naar elektriciteit alleen maar toenemen. Deze vraag voor 100% invullen met duurzaam opgewekte elektriciteit, is onhaalbaar. Groene elektronen alleen zijn niet de oplossing, maar ook groene moleculen. Eén van de duurzame energieoplossingen, waaraan wordt gewerkt, is waterstof. Overschakelen op waterstof zou de grootste verandering betekenen. De bestaande infrastructuur moet dan worden omgezet naar grootschalig waterstoftransport. Waterstof wordt gebruikt als grondstof voor de industrie of als brandstof. Door toepassing van electrolyzers kan waterstof ook worden omgezet naar elektriciteit. Innovaties en systeemverandering zijn nodig om de klimaatdoelstellingen te realiseren. Tot die tijd is CO2-opslag nodig om de CO2-emissie verder terug te dringen.

U komt toch ook naar het seminar Energietransitie?
Met dit seminar informeren, inspireren én helpen wij u nú actie te nemen. Niet vanuit een reactieve houding, omdat de overheid dit oplegt, maar juist vanuit een proactieve en visionaire houding, om uw fabriek voor te bereiden op de toekomst.

Meer informatie, het programma en praktische informatie vindt u hier.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze experts Bas Oldenhof of Fons Pennartz.

Bekijk ook:
KWA Symposium Koersvast Duurzaam Ondernemen

Wat is uw volgende stap richting duurzaam ondernemen? 

Geschreven door
Bas Oldenhof
Energietransitie

Tel.: 0334221341

E-mail: bo@kwa.nl