(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

19-07-2018

Concernbreed inzicht in energie-efficiency

Een grote onderneming moet elke vier jaar energieaudits uitvoeren volgens de Europese Energie Efficiency Richtlijn (EED/EER).

Een grote onderneming moet elke vier jaar energieaudits uitvoeren volgens de Europese Energie Efficiency Richtlijn (EED/EER). Het is echter niet altijd duidelijk voor welke activiteiten dit geldt en welke invulling vereist is.

KWA heeft inmiddels ervaring opgedaan met een aantal specifieke concernaudits, zoals voor tankstations en brandstofdepots, kantoren met laboratoria, producenten van machineonderdelen, metaalproducenten en de logistieke dienstverlening.

De Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie, implementeert de EED in de Nederlandse wetgeving. Hierin staan globaal de vereisten van een energieaudit. In een door RVO.nl beschikbaar gesteld voorbeeldformat, met checklist, zijn verschillende onderdelen als verplichtend en/of als optioneel vermeld.

Voor concerns met meerdere activiteiten is het vervolgens niet altijd duidelijk hoe vorm te geven aan de energieaudits. Daarnaast leggen sommige omgevingsdiensten hun eigen accenten qua beoordeling.

Duidelijk en eenduidig
Het doel van een EED-energieaudit is inzicht krijgen in de energiestromen en de rendabele energiebesparende maatregelen. Dit geldt, in relevante gevallen, ook voor vervoersstromen en -maatregelen. KWA kiest voor een duidelijk plan van aanpak, gebaseerd op ervaring met energiebesparingsonderzoeken vanuit convenanten, de EED en het Activiteitenbesluit.

Dit plan van aanpak vergt maatwerk, waarbij de uitvoering standaard wordt getoetst aan bijvoorbeeld Erkende MaatregelenLijsten, eventueel MJA-sectorlijsten, Doelmatig Beheer en Onderhoud en Vervoersmanagement:

  • het aantal vestigingen binnen het concern;
  • de eigendomsvraag van het pand (gehuurd/eigendom);
  • de activiteiten per locatie;
  • de omvang van de jaarlijkse energieverbruiken.


Verslaglegging

Het concernverslag geeft een globaal beeld van de diverse activiteiten en de omvang ervan. Het is raadzaam om vervoersmanagement voor het gehele concern, alleen in het concernverslag op te nemen. Verdere detaillering van verbruiken, uitwerking van maatregelen en resultaten qua energie-efficiency, worden in de individuele energie-auditverslagen opgenomen, dus per vestiging.

Een concernverslag kan vervolgens als een preadvies aan een kernteam worden voorgelegd, voordat de stukken naar de lokale omgevingsdienst worden verzonden. Op deze wijze wordt een meer uniforme beoordeling van de plannen gegarandeerd.

Bekijk ook:
GINAF: veiligheid voor alles

Innovatief maar veilig werken bij GINAF Trucks.

KWA Symposium Koersvast Duurzaam Ondernemen

Wat is uw volgende stap richting duurzaam ondernemen? 

Geschreven door
Bart Simons
EU-ETS (CO2-)emissiehandel

Tel.: 0334221340

E-mail: bs@kwa.nl

Vorig bericht

28-06-2018

Samenwerking tussen KWA en Cosanta

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen is een belangrijk thema bij onze klanten. Stoffenmanager is ee...