(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NN6VMBC');

EED Energieaudits en Energiebesparingsplicht

Grote bedrijven zijn sinds 5 december 2015 verplicht gesteld om vierjaarlijks een energieaudit uit te laten voeren. Per 1 januari 2023 is de Energiebesparingsplicht van kracht. KWA helpt u bij beide. 

Uw bedrijf moet voldoen aan verschillende verplichtingen op het gebied van de energiebesparende maatregelen en energiebesparingsonderzoeken. Dit is zowel in het kader van EED energie-auditverplichting als de energiebesparingsplicht. Hieronder leest u meer over deze  verplichtingen. 

EED energie-auditplicht

De EED-energie-audit is een verplichting vanuit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). De rapportage geeft een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen binnen de onderneming en de kosteneffectieve energiebesparende maatregelen. Het gaat hier om het energieverbruik van gebouwen, industriële processen en installaties, inclusief het vervoer en de warmte.

De verplichting is op concernniveau voor ondernemingen met meer dan 250 fte of een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen én balans > €43 miljoen in Nederland.

EED-auditplichtige ondernemingen moeten elke 4 jaar een energie-audit-rapportage voor hun concern opstellen en indienen in het e-loket van RVO. 

Energiebesparingsplicht

De Energiebesparingsplicht was reeds opgenomen in het activiteitenbesluit milieubeheer. Hierin is opgenomen dat inrichtingen met een jaarverbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 Nm3 aardgas(equivalent) verplicht zijn om alle energiebesparende maatregelen met terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren.

Sinds 1 juli 2019 is dit van een passieve verplichting een actieve verplichting geworden. U kunt hieraan voldoen door de erkende maatregellijst (EML) de status van de van toepassing zijnde energiebesparende maatregelen te geven, in het e-loket van RVO. ETS bedrijven, MJA3 en vergunningplichtige bedrijven waren uitgezonderd voor de 1e ronde energieinformatieplicht.

Omgevingswet

Per 2024 is de Energiebesparingsplicht opgenomen in de nieuwe Omgevingswet. De Energiebesparingsplicht is verbreed met de verplichting tot het treffen van maatregelen voor de verduurzaming van het energieverbruik. Naast energiebesparende maatregelen worden daarmee ook maatregelen voor het produceren van duurzame energie en elektrificatiemaatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder toegevoegd aan de verplichting.

Hiermee wordt het aantal maatregelen en de reikwijdte van de energiebesparingsplicht uitgebreid. De ondergrens van het energiegebruik blijft bestaan, maar de doelgroep is uitgebreid met ETS-bedrijven en vergunningplichtige bedrijven. Dit maakt dat deze verplichting voor veel meer bedrijven geldt. Verder is de rapportage onderzoeksplicht toegevoegd voor energie-intensieve bedrijven. Meer over de informatieplicht energiebesparing en de onderzoeksplicht hieronder. 

Informatieplicht energiebesparing

De energiebesparingsplicht geldt voor locaties van bedrijven en instellingen die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 Nm3 aardgas(equivalent) gebruiken. Hierover moet eens in de 4 jaar worden gerapporteerd aan het bevoegd gezag via het e-loket van RVO.

Voor de gebouwgebonden maatregelen, de isolatie van gebouwschil bijvoorbeeld, is dat altijd op grond van de informatieplicht energiebesparing.

Voor de activiteitgebonden maatregelen zoals energiezuinige productkoeling, is dat op grond van de informatieplicht energiebesparing of op grond van de onderzoeksplicht energiebesparing (zie beschrijving hieronder).

De eigenaar van het gebouw is altijd verantwoordelijk voor de informatieplicht voor de gebouwgebonden maatregelen. De organisatie die de activiteiten uitvoert is altijd verantwoordelijk voor de onderzoeksplicht voor de activiteitgebonden maatregelen of voor de informatieplicht voor de activiteitgebonden maatregelen.

Onderzoeksplicht energiebesparing

Voor locaties die meer verbruiken dan 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 Nm³ aardgas(equivalent) en waarvoor het Rijk de milieuregels bepaalt (afd 3.3 t/m 3.11 Bal) geldt de rapportage onderzoeksplicht. De rapportage onderzoeksplicht is alleen voor de activiteitgebonden maatregelen, bijvoorbeeld efficiënte elektrische aandrijvingen. De rapportage onderzoeksplicht geldt dus niet voor de gebouwgebonden maatregelen, bijvoorbeeld de isolatie van de gebouwschil. Hiervoor geldt altijd de informatieplicht energiebesparing.

De rapportage onderzoeksplicht heeft veel overlap met de een vestigingsrapportage vanuit de EED. Het is mogelijk onderzoeksplicht en vestigingsrapportage voor de EED te combineren. Er zijn dan echter wel een aantal aanvullende onderzoeken vereist. Een dergelijke rapportage geeft invulling aan de onderzoeksplicht voor een specifieke locatie en kan als vestigingsrapportage voor de EED-auditplicht worden gebruikt. Voor 1-12-2023 moest de rapportage onderzoeksplicht worden ingediend in het e-loket van RVO. 

Vrijstellingen op basis van certificering

Grote bedrijven zijn vrijgesteld van het uitvoeren van een EED-energieaudit en delen van de onderzoeksplicht, als de onderneming:

  • een energiebeheersysteem toepast dat is gecertificeerd op basis van bijvoorbeeld ISO 50001 (energiebeheersystemen) of ISO 14001 met aanvullende module ISO 14051, 

of

  • een door de overheid erkend keurmerk heeft, zoals de CO2-prestatieladder vanaf niveau 3 tot en met 5, BREEAM-NL In-Use of ISO 14001 met CO2-reductiemanagement.

Ondersteuning nodig?

KWA ondersteunt veel bedrijven met het opstellen van energiebesparingsplannen en kan ook u daarbij ondersteunen. KWA heeft een tool ontwikkeld waarmee op zeer efficiënte wijze een rapportage wordt opgesteld. KWA heeft vele energiespecialisten in dienst met jaren ervaring met de uitvoering van energiebesparingsonderzoeken.

Ook ondersteunen wij u met het selecteren en implementeren van de meest passende energiemanagementsysteem bij een onderneming die vrijstelling heeft van de EED energie-auditverplichting en delen van de onderzoeksplicht.

Bekijk ook

31-10-2023

Isolatiescan helpt energie te besparen

Ontdek de warmtelekken in uw bedrijf. 

Betrokken adviseurs
Fons Heuven
Energie en stoom

Tel.: 0334221337

E-mail: ajh@kwa.nl

Marcel van den Bovenkamp
Energiemanagement en duurzaamheid

Tel.: 0334221345

E-mail: mb@kwa.nl

Gerelateerde dienst
Duurzaam ondernemen

Praktisch advies, support voor uw strategie, implementatie, projecten en rapportages.