Over KWAPlatforms

 Brzo werkgroep voor bedrijven 

De Brzo werkgroep is opgericht met als doel een platform te bieden voor kennisuitwisseling over de Brzo-wetgeving en de consequenties daarvan. Per jaar worden er drie bijeenkomsten georganiseerd, waarbij de deelnemers aan deze Brzo werkgroepbijeenkomst uitgenodigd worden onderwerpen in te brengen. Daarnaast wordt aan één of meerdere sprekers gevraagd een presentatie te houden over Brzo-onderwerpen.

Waarom een Brzo werkgroep?
  • Het inspectiebeleid en inspectiemethodiek en de onderhavige wetgeving verandert.
  • Het bevoegd gezag trekt zich terug en er wordt meer van bedrijven verwacht.
  • Er is behoefte aan sparring over Brzo-inspecties en de interpretatie van vigerende wetgeving.
  • Bedrijven kunnen heel véél van elkaar leren: Brzo is geen 'intellectual property'.
  • Er zijn weinig platforms omtrent Brzo voor bedrijven, naast de brancheorganisaties.

De Brzo werkgroep voor bedrijven is gericht op medewerkers van afdelingen die direct betrokken zijn bij het Brzo (waaronder Veiligheidsmanagers en EHS-managers ). De leden bepalen zelf welke thema’s worden behandeld op de bijeenkomsten. Vanzelfsprekend wordt er eveneens ruimte ingebouwd om elkaar, door middel van vragen, te informeren over actuele issues.

De Brzo werkgroep wordt gefaciliteerd door KWA Bedrijfsadviseurs B.V. in Amersfoort en de bijeenkomsten vinden afwisselend plaats in Amersfoort of bij één van de deelnemende bedrijven.

 Voor meer informatie over de Brzo werkgroep kijkt u op www.brzowerkgroep.nl.       

KAM contactgroep

Kwaliteit-, arbo- en milieubeleid en -regelgeving zijn voortdurend in beweging. De toenemende integratie van vakgebieden en de dynamiek hierin stellen hoge eisen aan degenen die werkzaam zijn als milieucoördinator, QHSE-manager of KAM coördinator.

De KAM contactgroep is een vereniging met een eigen bestuur, opgericht met als doel informatie-uitwisseling tussen de leden te laten plaatsvinden op het vlak van kwaliteit, arbo en milieu, door middel van o.a. bijeenkomsten en workshops. Als lid van de KAM contactgroep blijft u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en profiteert u van de kennis en ervaring van zowel KWA als van collega-leden. Deze contactgroep wordt gefaciliteerd door KWA Bedrijfsadviseurs B.V.

Voor meer informatie over de KAM contactgroep kijkt u op www.kamcontact.nl. Wilt u vrijblijvend deelnemen aan een KAM contactdag? Neem contact op met Linda Gentner.   

Productiewerkgroep Procesindustrie (PWGP)

De Productiewerkgroep Procesindustrie bestaat uit circa 35 leden, afkomstig uit de chemische -, voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie. De doelstelling van deze werkgroep is elkaar - door middel van inleidingen, discussies en ervaringsuitwisselingen - op de hoogte te stellen van de diverse ontwikkelingen binnen het vakgebied. De leden hebben een voornamelijk technische achtergrond; productiedirecteuren en plant- en operations managers. Vijfmaal per jaar vindt er een bijeenkomst plaats bij één van de leden. Tijdens de bijeenkomsten staan thema's centraal van onder andere bedrijfskundige, bedrijfseconomische, financiële en sociaal-maatschappelijke aard. 

Voor meer informatie over de Productiewerkgroep Procesindustrie kijkt u op www.pwgp.nl.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) Linda Gentner Henk Bootsma

Syndicate content