Home Asbest

Asbest

Veiligheid van werknemers bij asbestsanering in gedrang!

Meer weten?
Photo Luuk Schoo
Luuk Schoo:
033 422 13 88
ls [at] kwa [dot] nl

De toepassing van asbest is in Nederland al sinds 1994 verboden. Echter, anno 2017 zijn naar schatting nog steeds 100 miljoen m2 asbesthoudende daken aanwezig op (agrarische) schuren, loodsen en woonhuizen. Deze daken verweren langzaam, waardoor er asbestvezels in de lucht terechtkomen. Vanwege de gezondheidsrisico’s voor de omgeving (omwonenden en voorbijgangers) die deze verwering met zich meebrengt, heeft de Nederlandse overheid een duidelijke doelstelling gesteld: voor 2024 moeten alle asbesthoudende daken verwijderd zijn.

Veiligheid voor alles

Voor de volksgezondheid is dit een positieve ontwikkeling. En voor asbestverwijderaars breken drukke tijden aan door de grote vraag naar hun specialistische dienstverlening. De meeste ondernemers zijn zich bewust van de risicovolle werkomstandigheden waarmee asbestsaneringen gepaard gaan. Het is van belang te voorkomen dat hun personeel blootgesteld wordt aan asbestvezels. Maar ook voor andere risico’s moeten veilige werkmethoden worden toegepast. Zoals het veilig werken op hoogte bij de sanering van asbesthoudende daken. Of het veiligstellen van een installatie bij asbestsanering in een industriële omgeving.

Veilig werken vraagt bij elk project opnieuw om een specifieke beoordeling van zowel de risico’s als de benodigde veiligheidsmaatregelen. Om dit op volledige wijze te kunnen doen, is gedetailleerde kennis van wet- en regelgeving noodzakelijk, evenals het inzicht en de capaciteit om dit te vertalen naar praktijkspecifieke situaties. Voor dit laatste is de inzet van goed en gekwalificeerd personeel van groot belang.

Risico’s

In 2016 heeft de toezichthoudende instantie, de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bij 600 saneringsprojecten inspecties uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat ruim de helft van de gevallen niet aan de vereiste veiligheidsverplichtingen voldoet, waardoor medewerkers veiligheids- en gezondheidsrisico’s lopen. De werkgevers zijn in veel gevallen aansprakelijk. Zij lopen het risico op strafrechtelijke vervolging voor het nalaten van wettelijke verplichtingen. Maar ook een benadeelde werknemer kan zijn werkgever voor het gerecht dagen, wegens het verzuimen van diens zorgplicht.

Daarnaast is het ook voor een opdrachtgever dramatisch wanneer er een vérstrekkend veiligheidsincident of ongeval plaatsvindt bij saneringswerkzaamheden op het erf.

Kortom, alle betrokken partijen zijn gebaat bij het veilig uitvoeren van de asbestsaneringswerkzaamheden.

Wat te doen?

Bent u een ondernemer in de asbestsaneringsbranche, maar ontbreekt het u aan kennis en/of capaciteit om in de huidige markt te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en normeringen omtrent veiligheid?

De veiligheidskundige adviseurs van KWA zijn gekwalificeerd en gecertificeerd om u projectmatig te ondersteunen bij het plannen en uitvoeren van asbestsaneringen. Zij beheersen verschillende methodieken voor het inzichtelijk maken van de projectspecifieke risico’s. Zij helpen u díe beheersmaatregelen treffen, die passen binnen het wettelijk kader en die uw personeel de meest optimale werksituatie bieden.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) : Luuk Schoo BBA

Kennisgebied: Asbest

Geschreven op woensdag 20 september 2017 door Luuk Schoo BBA

Share Share |

Syndicate content