Home Arbo

Arbo

Gevaarlijke stoffen, naar een meer integrale aanpak

Meer weten?
Photo Pieter Westers
Pieter Westers:
033 422 13 67
pw [at] kwa [dot] nl

Zijn er binnen uw bedrijf gevaarlijke stoffen aanwezig? In dat geval is de kans groot dat er één of meerdere activiteiten met deze stoffen plaatsvinden: een stof wordt ingekocht, aangeleverd en opgeslagen. Vervolgens wordt er mee gewerkt, waardoor medewerkers mogelijk worden blootgesteld aan deze stof. Daarna verlaat de stof het bedrijf weer, in een product, of via water-, lucht- of afvalstroom.

Voor deze activiteiten geldt een breed scala aan wet- en regelgeving, waarop wordt toegezien door diverse instanties. Zowel de interne organisatie ten aanzien van gevaarlijke stoffen als het toezicht erop blijkt in de praktijk vaak gefragmenteerd.

Verschillende eisen

Voor het vervoer moet u voldoen aan het ADR, voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen aan de eisen beschreven in PGS 15, waarnaar verwezen wordt vanuit de Wabo, het Activiteitenbesluit en de Arbowet. Voor het werken met gevaarlijke stoffen moet u voldoen aan de Arbowet en aan REACH en voor het lozen via het riool of de lucht, is de Wabo leidend.

Het is dan ook heel goed mogelijk dat in uw organisatie verschillende afdelingen zich bezig houden met specifieke onderdelen van het ‘gevaarlijke stoffen-proces’: de opslag van stoffen ligt bijvoorbeeld bij de afdeling milieu, het vervoer ervan bij de afdeling logistiek en het werken met stoffen bij de afdeling arbo. En iedere afdeling heeft behoefte aan andere informatie over de stoffen, waardoor er diverse stoffenregistraties worden bijgehouden door de verschillende afdelingen. Een uniform overzicht ontbreekt vaak.

Wijzigingen hebben gevolgen

Het vervangen van een stof door de ene afdeling kan gevolgen hebben voor de andere afdelingen en risico’s met zich meebrengen. Bijvoorbeeld: het vervangen van een product met kankerverwekkende en bijtende eigenschappen, door een stof met brandbare eigenschappen. Uiteraard is die verandering goed voor medewerkers die met die stof werken. Echter, voor de opslag van het product heeft dit gevolgen, omdat er nu brandwerende voorzieningen moeten worden getroffen. En voor het transport kan gelden dat van het nieuwe product een kleinere hoeveelheid tegelijkertijd vervoerd mag worden, omdat er vanuit ADR andere eisen worden gesteld.

KWA-tool

KWA is bezig met de ontwikkeling van een tool, waarmee u in kaart brengt hoe de organisatie rond gevaarlijke stoffen in uw bedrijf is georganiseerd. Het overzicht dat u hiermee krijgt, geeft u inzicht in het proces rond gevaarlijke stoffen binnen uw bedrijf. En het identificeert uw mogelijkheden voor een efficiëntere inrichting van en de informatievoorziening rond dit proces.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze tool? Neem vrijblijvend contact op met onderstaande adviseurs.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) : ir. Pieter Westers ing. Louis van Deutekom

Kennisgebied: Arbo

Geschreven op maandag 26 maart 2018 door ir. Pieter Westers

Share Share |

Syndicate content