Home Water

Water

Berekening lozing afvalwater gaat veranderen

Meer weten?
Photo Rob Schoon
Rob Schoon:
033 422 13 59
rs [at] kwa [dot] nl

De projectgroep zuiveringsheffing legt de laatste hand aan een voorstel tot aanpassing van de zuiverings- en verontreinigingsheffing. Voor bedrijven betekent dit een (forse) verandering van de berekeningsgrondslag voor het lozen van afvalwater. Verwacht wordt dat de aanpassingen pas in 2022 ingaan, maar samen met de VEMW en de VIW inventariseren we nu reeds de gevolgen. Laat de veranderingen voor uw lozing door ons in kaart brengen, zodat er een onderbouwde reactie kan worden opgesteld tijdens de consultatieronde.

In opdracht van de Commissie Aanpassing Belastingstelsel waterschappen werkt de projectgroep al enkele jaren aan een voorstel met onder andere antwoorden op de volgende vragen:
  • Hoe kan het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ worden omgezet naar ‘de kostenveroorzaker betaalt’?
  • Welke prikkels zijn mogelijk om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag te ontmoedigen?

Organische stoffen 'minder' belast

In het huidige stelsel zijn de lozing van organische stoffen (CZV) en stikstof (Kjeldahl-N) maatgevend voor de kosten. Organische stoffen zijn steeds vaker niet de kostenveroorzakende stoffen voor een afvalwaterzuivering. In het conceptvoorstel worden organische stoffen daarom relatief minder belast.

Stikstof inclusief nitraat

Stikstof (N) is een kostenveroorzakende parameter en blijft daarmee in de berekeningsformule. De verandering is dat in het conceptvoorstel wordt uitgegaan van totaal-stikstof (NT) in plaats van Kjeldahl-stikstof. Dit betekent dat ook lozing van nitraat en nitriet worden belast.

Fosfor standaard

Fosfor (PT) wordt standaard opgenomen in de heffingsgrondslag, terwijl dit momenteel niet door alle waterschappen wordt belast. Dit vanwege de kosten die waterschappen moeten maken om fosfor te verwijderen (o.a. KRW-doelen). Bij (mogelijkheden tot) fosfaatterugwinning houdt de commissie de mogelijkheid open tot afwijking van de heffingsformule voor fosfor onder nadere voorwaarden.

Hemelwater afkoppelen

De commissie stelt dat een groot gedeelte van de zuiveringskosten wordt veroorzaakt door lozing van hemelwater. Door het lozingsdebiet (Qmax) op te nemen in de berekeningsformule voor de zuiveringsheffing, wordt ‘afkoppelen van hemelwaterlozingen op het riool’ gestimuleerd.

Conclusies

In het algemeen betekent dit dat de lozing van afvalwater met relatief veel organische stoffen ‘goedkoper’ wordt, terwijl afvalwater met fosforverbindingen en nitraat leidt tot een hogere heffingsgrondslag. Bij lozingen op het riool wordt in de toekomst ook heffing opgelegd op basis van het lozingsdebiet (m3/h)

Samenwerking

Samen met de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) en de Vereniging Industriewater (VIW) wil KWA Bedrijfsadviseurs de gevolgen van de nieuwe berekeningsformule voor zoveel mogelijk bedrijven in kaart brengen. Dit om het voorstel tijdens de consultatieronde te kunnen beoordelen op basis van praktijksituaties om een onderbouwde reactie op te stellen.

Graag nodigen we u uit om de consequenties van het conceptvoorstel voor uw afvalwaterlozing door ons in kaart te laten brengen.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) : Rob Schoon

Kennisgebied: Water

Geschreven op vrijdag 24 november 2017 door Rob Schoon

Share Share |

Syndicate content